ภูเก็ตอัจฉริยะ (Phuket Smart City)ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ขยายขีดความสามารถจนกลายเป็น ‘อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง’ หรือ ‘Internet  of  Things’ (IoT) ที่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ รอบตัว  เช่น โทรศัพท์มือถือ  รถยนต์ ตู้เย็น นาฬิกาข้อมือ หรือ โทรทัศน์ เข้าด้วยกัน  
ตัวอย่างเช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ที่มีการใช้ IoT เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านมีการเชื่อมต่อและทำงานอยู่ภายใต้เครือข่ายเดียวกัน


โดยการควบคุมนั้นสามารถจะครบคุมระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน ทั้งที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้าน หรืออยู่นอกบ้านก็ได้จำทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทำให้สั่งงานระยะไกลได้ มีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบ้าน  ส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเรียกว่า Home Automation


ประพิณมงคลการ (2559) ให้คำจำกัดความของ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ว่าเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม การศึกษา และ การบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Internet of Things หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโปรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

ความคิดเห็น